ด้วยรักและห่วงใย..เพราะคุณคือพี่น้องเรา คาทอลิกไทยบรรเทาภัย COVID-19

24/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลราชบุรีภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ฝ่ายสังคมในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์) คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น (NCCM)ได้ประชุมซูม (ZOOM) ร่วมกันเพื่อวางแผนบรรเทาภัยโควิด-19 (COVID-19) และได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยสามเณราลัยแม่พระนิรมลและสามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ครอบครัวซาเลเซียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี Evergreen ตลอดจนผู้มีน้ำใจดีต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก COVID-19 ทั้งในโรงพยาบาลสนามและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โดย
ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลสนามต่างๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่พนักงานปกครอง และผู้รับผิดชอบในพื้นที่
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2021 ส่งมอบน้ำดื่มขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 20,000 ขวดให้แก่โรงพยาบาลสนามในเขตโรงงานแคลคอมพ์ส่งมอบพัดลม จำนวน 20 ตัว และกาต้มน้ำร้อนจำนวน 100 ใบ ให้แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี และโรงพยาบาลสนามชะอำ-อีโค่ แคมป์ (รพ.ชะอำ และรพ.แก่งกระจาน)
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2021 ส่งมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อย่างละจำนวน 20 เครื่อง ให้แก่
  โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี และโรงพยาบาลสนามชะอำ-อีโค่ แคมป์ (รพ.ชะอำ และ รพ.แก่งกระจาน)
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2021 ส่งมอบตะกร้ายังชีพ 500 ชุด และยาสามัญประจำบ้านพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือ 250 ชุด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลสระพัง 2 หมู่บ้าน และตำบลบางเค็ม2 หมู่บ้าน ร่วมถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานคาทอลิกพม่า
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2021 ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และยาสามัญประจำบ้านพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในเขตอำเภอบ้านโป่ง
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2021 ส่งมอบนมให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 141 รายในพื้นที่ตำบลบางเค็ม และตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน400 ชุด ยาสามัญประจำบ้านพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 200 ชุด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตตำบลหนองชุมพล ตำบลหนองชุมพลเหนือตำบลเขาย้อย และตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
  จังหวัดเพชรบุรี
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2021 ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ให้แก่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบตกงานในเขตบ้านโป่งแห้ง บ้านห้วยผากบ้านวังโค บ้านห้วยกระวาน บ้านท่ากุลา บ้านห้วยสุด ในเขตอำเภอสวนผึ้ง

เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร สมเด็จพระ-สันตะปาปาฟรังซิสทรงออกสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde) พระสันตะปาปาได้เขียนสมณลิขิตนี้ไปพร้อมกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 และตรัสว่า “เหตุการณ์นี้ช่วยให้เราได้เห็นความสำคัญของบุคคลธรรมดาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ชีวิตและจิตวิญญาณ … พี่น้องของเราหลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย การว่างงาน และความอดอยากขาดแคลนในชีวิตประจำวัน และพระองค์ได้ประกาศปีนักบุญโยเซฟโดยมีจุดประสงค์ประการหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19 นี้ด้วย

นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้อง ได้ถูกนำเสนอให้เป็นแบบอย่างแก่คริสตชนเราในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่จะค้นหาแม่พระและพระกุมารที่บังเกิดมาในสถานการณ์แห่งความยากลำบากเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็น คนป่วย คนยากจน คนตกงานคนแปลกหน้า คนอ่อนแอ รวมทั้งพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ฯลฯ ล้วนต้องการผู้ปกป้องช่วยเหลือเช่นเดียวกับแม่พระและพระกุมาร ดังนั้นพระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจึงไม่สามารถปฏิเสธในการแสดงความรักเป็นพิเศษต่อพี่น้องของพวกเราเหล่านี้ ดังถ้อยคำในพระคัมภีร์ ที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40) และ “จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31)

ผมขอถือโอกาสนี้ประกาศความรักของพระเจ้าที่ผลักดันภารกิจของพวกเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับภารกิจนี้… อย่าให้ปีนักบุญโยเซฟมีแค่กิจกรรมหรือพิธีการที่ผ่านไป … แต่ขอให้พวกเราได้มองเห็นพระกุมารและแม่พระในเพื่อนพี่น้องผู้ทุกข์ยาก … ได้รับผิดชอบ ดูแลและปกป้องพวกเขาจริงๆ …ขอพระเจ้าทรงอวยพรและคุ้มครองท่านเสมอไปครับ

…เราต้องเป็นโยเซฟ …
คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง

Related Posts

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.