อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศงดการประกอบพิธีกรรม เพื่อป้องกัน COVID-19


ประกาศอัครสังมมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรด COVID-19

ตามที่เราทุกคนไต้ทราบถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคไรนา นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก และจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเพื่อตอบรับสาสน์อภิบาลเลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคร้ายไวรัสโคโรนา (โควิด19)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้ทุกวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม จนถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมใจกันภาวนาและร่วมพิธีกรรม โดยผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ และติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรผ่านทาง Website ของสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนของอัครสังฆมณหลกรุงเทพฯ

ขอพระเจ้าโตยผ่านทางค่ำเสนอวิงวอนของพระแม่มารี โปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคร้ายต่าง ๆ ทั้งฝ้ยร่างกายและวิญญาณ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles