โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นมหามงคลยิ่งนัก…..
พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายก ประมุขสังฆมลฑลนครราชสีมา
และเป็นพระสังฆราช/บิชอป ประธานกำกับดูแลงาน
ด้านศาสนสัมพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งกับ พระสุธรรม ฐิตธัมโม และอาตมา เมตตาเดินทางมาสนทนาปรึกษาหารือ
ในเรื่องการเดิน ….
ในโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ
เป็นโครงการที่เราเดินร่วมกัน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด การสร้างศีลธรรม ในหลักศาสนาตน ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
เป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบรรพชิตในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาและบวรไว้ ในการพัฒนาชุมชนและสันติภาพอย่างยั่งยืน ในมิติทางวัฒนธรรมอันหลากหลายร่วมกัน
เราต่างมีความเห็นตรงกันในการที่จะขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพร่วมกัน
มุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจเพื่อประเทศชาติและโลกให้เกิดสันติสุขสืบต่อไป

Latest articles

ร้านคฤศตังspot_imgspot_img

Related articles