ช่องทางร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

= งดพิธี/มิสซาแบบปิด
= จำกัดจำนวนสัตบุรุษ

ชื่อวัด WEB FB YT STATUS ประกาศ จากทางวัด
อาสนวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)
16/04/2021
วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
 
วัดเซนต์หลุยส์
17/04/2021
วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)  
   
วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากนํ้า)  
  17/04/2021
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (วัดท่าเรือคลองเตย)      
วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101)
  17/04/2021
วัดพระกุมารเยซู (กิโลเมตรที่ 8 บางนา – ตราด)
09/04/2021
วัดพระบิดาเจ้า  
   
วัดเซนต์โธมัส
15/04/2021
วัดพระมหาไถ่
   
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน)  
   
วัดแม่พระฟาติมา  
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต)
  16/04/2021
วัดพระแม่มหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์)