สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ และ รายการวิทยุคาทอลิก
ประจำปี ค.ศ. 2021 ดังมีรายนามต่อไปนี้

คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์
ดร.ชัยภัฏ – ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
คุณชาติศิริ – คุณณินทรา โสภณพนิช
คุณธนน วีอารยะ
คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์
คุณนวลทิพย์ ทรัพย์เจริญ
คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
ดร.วีระชัย – คุณทิพวรรณ เตชะวิจิตร
ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณสมัคร – คุณสมบูรณ์ วรปัญญา
คุณสุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร – ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร

คุณทอม – คุณพริ้งเพรา สิริสันต์
คุณปนัดดา นิลกำแหง
มีสสีดา จรุงจิตประชารมย์
คุณอรนงค์ ซี่อเพียรธรรม
ดร.เอ็มม่า เมืองครุธ

คุณศิริพงษ์ สุนพิชัย