พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ มอบ “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ” พร้อมดูแลประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19

18/08/2021

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2021 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ) ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบโรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำหรับเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ” (Community Isolation Complex & One Stop Service) เพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัด นครปฐมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กล่าวว่า “วันนี้ เป็นวันที่พ่อเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอโมทนาคุณพระเจ้า ในกิจการแห่งความรักอันเป็นรูปธรรมอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

ศาสนาคริสต์ เป็นที่รู้จักว่า เป็นศาสนาแห่งความรักเมตตา ซึ่งเริ่มขึ้นจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่ง รวมทั้งเรามนุษย์ทุกคนและความรักนั้นเด่นชัด สัมผัสได้ง่ายที่สุด ด้วยการสละพลีพระชนมชีพของพระเยซูคริสต์ องค์พระศาสดา เพื่อช่วยให้เรามนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์อันเกิดแต่บาป พระองค์ยังทรงสอนให้เรา เผื่อแผ่ความรัก ที่เราได้รับจากพระองค์นี้ ไปสู่เพื่อนพี่น้องทุกชาติ ทุกศาสนา เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตา และการแบ่งปัน ในสมัยพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้านั้น พระองค์ท่านได้ทรงสอนบรรดาศิษย์ ให้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระบิดา” เพื่อประกาศยืนยันว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องร่วมพระบิดาพระองค์เดียวกัน” ดังนั้น ให้เรามนุษย์รักกันและกัน ในพระคัมภีร์ยังมีบันทึกไว้ว่า ทุกคนต่างนำสิ่งที่ตนเองมี ออกมาแบ่งปันด้วยความรักเมตตาอย่างไม่เห็นแก่ตัว จนเกิดเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” สามารถเอาชนะปัญหา อุปสรรค และความยากลำบากต่างๆ ได้ สืบทอดความเป็นสังคมที่มั่นคง ยั่งยืน จนถึงปัจจุบัน อันความรักเมตตา และการแบ่งปันเช่นนี้ ยังคงได้รับการเน้นย้ำ ให้เป็นหนึ่งในภารกิจของชีวิตคริสตชนทุกคนด้วย เป็นต้นในสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระประมุของค์ปัจจุบัน รวมถึงปรากฏในภารกิจของหน่วยงานด้านการสงเคราะห์และพัฒนาสังคม รวมถึงเครือข่าย ทั้งของคณะบาทหลวง คณะนักบวช สถาบัน กลุ่มองค์กร และกลุ่มฆราวาสคาทอลิก

พี่น้องที่รัก ยิ่งเรามนุษย์ประสบความยากลำบากมากเท่าใด เราก็ยิ่งต้องการความรักเมตตาและการแบ่งปันมากเท่านั้น เช่นเดียวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นภาวะวิกฤต อันนำความยากลำบากมาสู่พวกเราทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคร้ายนี้ รวมทั้งคนยากจน ไม่มีรายได้ ตกงาน ท้อแท้ และสิ้นหวัง เราเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักพวกเขาเช่นกัน และทรงปรารถนาที่จะให้พวกเรา ผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ ได้แบ่งปันด้วยความรักเมตตาเป็นพิเศษ ในช่วงเวลาอันยากลำบากแสนเข็ญเช่นนี้ พ่อเองจึงมีความยินดี ที่จะอนุญาตให้ภาครัฐ โดยจังหวัดนครปฐม ใช้ชั่วคราว อาคารสถานที่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยีแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ สถานที่สำหรับ Community Isolation หรือ ศูนย์พักคอย ในช่วงระบาดของโควิด-19

ในนามของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปลอดพ้นจากภยันตรายนี้ ขอให้มั่นใจว่าพวกเราคริสตชนคาทอลิกมีความห่วงใย และจะร่วมกับพี่น้องทุกท่าน ก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ในนามของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปลอดพ้นจากภยันตรายนี้ ขอให้มั่นใจว่าพวกเราคริสตชนคาทอลิกมีความห่วงใย และจะร่วมกับพี่น้องทุกท่าน ก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

สำหรับ “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ” (Community Isolation Complex & One Stop Service) ดูแลประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19 รองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-เหลือง ได้ประมาณ 630 เตียง โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน thai.care เพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน หากผลเป็นบวกสามารถเข้าพักรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ ซึ่งตลอดการรักษาจะได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์จัดจ่ายยา และอาหาร ให้ผู้ป่วยครบ 3 มื้อ หากมีอาการรุนแรง จะส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งไม่ต่างจากการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ครอบคลุมสิทธิตามนโยบาย สปสช.

ศูนย์นี้มีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นผู้ประสานงานในนามอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาช่วย ทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่และร่วมในคณะทำงานของศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ

Related Posts

กรรมธิการฝ่ายสังคม ลงพื้นที่สีแดงเข้ม มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

กรรมธิการฝ่ายสังคม ลงพื้นที่สีแดงเข้ม มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

16 สิงหาคม 2021 เวลา 13.00 น. มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) นำทีมงานเจ้าหน้าที่จากคาริตัสไทยแลนด์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สวมชุด PPE...

หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

16 สิงหาคม 2021 เวลา 11.00 น. มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ในกรรมธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพรแด่โรมและโลก

โรคชนิดนี้มิได้จำกัดเฉพาะกับบรรดาผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังทำให้เราขาดการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นพิเศษ ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาป ซึ่งหลายประเทศนั้นเป็นไปได้ยาก แต่พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเรา ผ่านทางการร่วมกันภาวนา เราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า (เทียบ สดด 138:5)