ความสำคัญของ

ซีนอด 2021-2023

พระศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ชื่อว่า “เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงโรมและต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานประการหนึ่งเพื่อนำไปสู่การเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023

สาส์นอภิบาล

เกี่ยวกับซีนอด 2021-2023

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญคาทอลิกทั่วโลก “ก้าวไปด้วยกัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญคาทอลิกทั่วโลก “ก้าวไปด้วยกัน”

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมกิจกรรม”ห้วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง”(Moment of Reflection) ที่หอประชุมซีนอดใหม่ ก่อนที่จะมีพิธีมิสซาเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการเวลา 10.00 น.(ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.)...

รสัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี

รสัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 10.00-12.00 น. คณะกรรมการเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี นำโดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชและเลขาธิการสมัชชา จัดการสัมมนาสมาชิกสมัชชาเพื่อเตรียมสมัชชา (ซีนอด) สังฆมณฑลราชบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook...

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียม Synod

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียม Synod

24 กันยายน 2021 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเตรียม Synod และฝ่ายสื่อสารสังคมสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด Synod ในรูปแบบ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023

“การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร”

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 1
พระสันตะปาปาจะเปิดการประชุมซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 2
ประวัติศาสตร์ของซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 3
การประชุมซีนอดในปัจจุบัน

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 4
SYNODALITY ศัพท์นี้ หมายถึงอะไร

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 5
ขั้นตอนการทำซีนอด

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 6
ตราสัญลักษณ์ที่มีความหมาย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 7
ซีนอดของประเทศไทย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 8
คณะกรรมาธิการทั้ง 4 ฝ่าย

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 9
คำถามที่พระศาสนจักรให้กับเรา

ซีนอด 2021-2023 ตอนที่ 10
ซีนอดเพื่ออะไร