เกี่ยวกับซีนอด

พระศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้องให้มีการประชุมซีนอด หนทางนี้ชื่อว่า “เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร: ความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่กรุงโรมและต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง นี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานประการหนึ่งเพื่อนำไปสู่การเฉลิมฉลองการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 ที่กรุงโรม

เอกสารข้อมูล
จากสำนักงานซีนอดสันตะสำนัก

ความหมายของโลโก้
ซีนอด 2021 – 2023

ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับซีนอด 2021 – 2023

Preparatory Document

เอกสารเพื่อเตรียมกระบวนการซีนอด

► DOWNLOAD TH ◄

► DOWNLOAD EN ◄

VADEMECUM

หนังสือคู่มือสำหรับการฟังและการไตร่ตรอง

► DOWNLOAD TH ◄

► DOWNLOAD EN ◄

สาส์นอภิบาล

เกี่ยวกับซีนอด 2021 – 2023

สาส์นอภิบาลเรื่องซีนอด ฉบับที่ 1

สาส์นอภิบาลเรื่องซีนอด ฉบับที่ 2

เอกสารข้อมูลจากสำนักงานซีนอดสันตะสำนัก

Discerning the path for your diocese

Glossary of Terms

Preparatory Document

The Diocesan Contact Person(s)-Team

The Spiritual Conversion

The Suggested tools for reflecting, sharing, and responding

VADEMECUM FOR THE SYNOD ON SYNODALITY

อารามนักพรตและชีวิตเพ่งพิศภาวนา

Synod Logo Brand Manual

ความหมายของโลโก้

ซีนอด 2021 – 2023

ความกว้างใหญ่

ความกว้างใหญ่ : ต้นไม้แห่งพระบรมเดชานุภาพ ปรีชาญาณและแสงสว่างที่แผ่กิ่งก้านสู่ท้องนภา เป็นดังสัญลักษณ์ แห่งกางเขนขององค์พระคริสต์ที่ยังดำรงอยู่และเป็นความหวัง โอบประคองศีลมหาสนิทที่กำลังเปล่งแสงสว่างดุจดวงอาทิตย์ กิ่งก้านของต้นไม้แผ่ออก เสมือนดังพระหัตถ์หรือร่มปีกของการนำทางของพระจิตเจ้า

ประชากรของพระเจ้า

ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้าเปรียบเสมือนจุดกำเนิดของคำซีนอด อันมีความหมายถึง “การก้าวเดินไปด้วยกัน” คนเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยพลวัตเดียวกับที่ต้นไม้แห่งชีวิตได้ถ่ายทอดลมหายใจให้แก่พวกเขา พวกเขาจึงออกเดินทางไปด้วยกัน

สัญลักษณ์ของคนทั้ง 15

ให้ภาพรวมของมนุษยชาติ ในสถานการณ์ชีวิตในแต่ละรุ่น และแหล่งกำเนิดที่หลากหลาย สัญลักษณ์นี้ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสหลากหลายอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสุข

ไม่มีลำดับชั้น

ระหว่างคนเหล่านี้ เขาอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน หนุ่มสาว คนชรา ชาย หญิง วัยรุ่น เด็ก ฆราวาส นักบวช พ่อ แม่ คู่สมรส คนโสด คนสุขภาพดี ผู้พิการ คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำโดยพระสังฆราช หรือซิสเตอร์ แต่พวกท่านอยู่ร่วมไปในบรรดาผู้คน

เป็นไปอย่างธรรมดาสามัญ

ที่เด็กๆ และเยาวชน เริ่มก้าวเดิน ในทำนองเดียวกันที่พระเยซูเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย” (มธ 11:25)

เส้นฐานแนวนอน

“พระศาสนจักรขององค์พระคริสต์ ที่ก้าวเดินไปด้วยกัน : เอกภาพ มีส่วนร่วม พันธกิจ” เริ่มจากขวาไปซ้าย ในทิศทางเดียวกันกับฝูงชน เปรียบเสมือนฐานที่อุ้มชูพวกเขา

ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับซีนอด 2021 – 2023

“ซีนอด” คืออะไร ?

การประชุมของบรรดาบิชอปทั่วโลกที่กรุงโรม ในเรื่องของความเชื่อ จารีตพิธี กฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอภิบาลที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา

หัวข้อซีนอดครั้งนี้ ?

“พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ซึ่งครั้งนี้ ถืือเป็น การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 16

ความหมายคำว่า “ซีนอด”

“ซีนอด” หรือภาษาไทยคือ “สมัชชา” มาจากภาษากรีก เป็นคำศัพท์โบราณและเป็นคำศัพท์เฉพาะของคริสต์ศาสนา มีความหมายโดยรวมคือ “หนทางที่ประชากรของพระเจ้าก้าวเดินไปด้วยกัน”

กระบวนการ “ซีนอด”

การทำซีนอดครั้งนี้ ใช้เวลา 3 ปี (2021-2023) ซึ่งจะทำในทุกระดับ คือ
1. ระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (สังฆมณฑล)
2. ระดับภาคพื้นทวีป และ 3. ระดับสากล

“ซีนอด” เพื่ออะไร ?

เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือ และไตร่ตรอง จากคริสตชนทุกระดับ เป้าหมายของซีนอด ก็เพื่อ “การรับฟังซึ่งกันและกัน นั่นคือทุกคนฟังเสียงพระจิต”

ใครบ้างที่มีส่วนร่วม ?

พี่น้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่าน สามารถมีส่วนร่วมในการทำซีนอดครั้งนี้ ด้วยการภาวนา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ

TIMELINE ซีนอด ของไทย

พี่น้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่าน สามารถมีส่วนร่วมในการทำซีนอดครั้งนี้ ด้วยการภาวนา การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับ

ซีนอดครั้งนี้พิเศษ !

ปกติแล้วการทำซีนอดจะกระทำเพียงที่วาติกันเท่านั้น แต่ครั้งนี้พระสันตะปาปาฯ ทรงให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ (ทุกสังฆมณฑล) ทั่วโลก กล่าวคือ รับฟัง “ประชากร พระเจ้า” ในทุกภาคส่วน