ตัวแทนเยาวชนสังฆมณฑลจันบุรีร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

11/09/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

บาทหลวงประธาน ตันเจริญ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันบุรี เชิญชวนตัวแทนเยาวชนจากวัดและแขวงต่าง ๆ พร้อมบาทหลวงจิตตาภิบาลประจำแขวง และบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี จำนวนรวม 28 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021” ทางซูม (Zoom) และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอภิบาลเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสมัชชาระดับสังฆมณฑลต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน A.D.2021 เวลา 09.30 น. – 12.30 น.