นักบวชชาย-หญิงร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021”

14/09/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

ตัวแทนนักบวชชาย-หญิง ที่ทำงานในสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021” (ทาง Zoom) ในวันอังคารที่ 14 กันยายน A.D.2021 เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของสังฆมณฑลจันทบุรีใน 3 ด้านด้วยกัน คือ
1) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
2) การมีส่วนร่วม
3) พันธกิจ (หน้าที่และความรับผิดชอบ)