สังฆมณฑลจันทบุรีประชุมเตรียมการสมัชชา

29/08/2021 | สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดประชุม บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง ตัวแทนสภาอภิบาล เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021 ทาง Zoom ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2021 เวลา 09.30 น. – 12.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน


ประสานงานโดย
บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
บาทหลวง #ธรรมรัตน์ เรือนงาม, เลขาธิการสังฆมณฑล
บาทหลวง #มานพ ปรีชาวุฒิ, ผู้รับผิดชอบฝ่ายปกครองวัด
บาทหลวง #เศกสม กิจมงคล, ผู้อำนวยการแผนกวิถีชุมชนวัด
บาทหลวง #นุพันธุ์ ทัศมาลี, วิทยากรบรรยายเรื่องการสมัชชาฯ
คุณ #สุวิทย์ ธนสิริพัฒน์, ประธานผู้อำนวยการสภาอภิบาลระดับสังฆมณฑล
ทีมงานแผนกวิถีชุมชนวัด
ทีมงานสภาอภิบาลวัดต่าง ๆ

#สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี2021 #synodofchanthaburidiocese