สังฆมณฑลจันทบุรี

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

บาทหลวงแขวงหัวไผ่และตัวแทนสภาอภิบาล สัตบุรุษ เข้าร่วมประชุมออนไลน์

บาทหลวงแขวงหัวไผ่และตัวแทนสภาอภิบาล สัตบุรุษ เข้าร่วมประชุมออนไลน์

บาทหลวงแขวงหัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับตัวแทนสภาอภิบาล สัตบุรุษ เข้าร่วมประชุมทางซูม (Zoom) จำนวนประมาณ 45 คน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน A.D.2021 เวลา 13.30 น. – 16.30 น....

วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และ วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และ วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

บาทหลวงอันเด ไชยเผือก พร้อมกับตัวแทนสัตบุรุษวัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ และ วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก ร่วม #ก้าวเดินไปด้วยกัน ในการทำแบบสอบถามเพื่อเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021...

นักบวชชาย-หญิงร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021”

นักบวชชาย-หญิงร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021”

ตัวแทนนักบวชชาย-หญิง ที่ทำงานในสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021” (ทาง Zoom) ในวันอังคารที่ 14 กันยายน A.D.2021 เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของสังฆมณฑลจันทบุรีใน 3 ด้านด้วยกัน คือ1) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน2)...

เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมก้าวเดินไปด้วยกันในการทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ทางซูม (Zoom)เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน A.D.2021 เวลา 09.30 น. – 12.30 น.โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี, เป็นประธานร่วมด้วยบาทหลวง #ประธาน ตันเจริญ, ผู้อำนวยการแผนกเยาวชนบาทหลวง #พูนพงษ์...

ตัวแทนเยาวชนสังฆมณฑลจันบุรีร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

ตัวแทนเยาวชนสังฆมณฑลจันบุรีร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

บาทหลวงประธาน ตันเจริญ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันบุรี เชิญชวนตัวแทนเยาวชนจากวัดและแขวงต่าง ๆ พร้อมบาทหลวงจิตตาภิบาลประจำแขวง และบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี จำนวนรวม 28 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021” ทางซูม (Zoom)...

สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ “ซีนอด”

สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ “ซีนอด”

สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบในการทำสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021...

สังฆมณฑลจันทบุรีประชุมเตรียมการสมัชชา

สังฆมณฑลจันทบุรีประชุมเตรียมการสมัชชา

สังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดประชุม บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง ตัวแทนสภาอภิบาล เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี 2021 ทาง Zoom ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2021 เวลา 09.30 น. – 12.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน ประสานงานโดยบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรีบาทหลวง...