สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียม Synod

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียม Synod

24 กันยายน 2021 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเตรียม Synod และฝ่ายสื่อสารสังคมสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด Synod ในรูปแบบ...