สังฆมณฑลอุดร

ร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน

กับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย