ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.129 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากชีวิตสงฆ์ สู่ สังฆราชคาทอลิก


เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
โอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 129