ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.130 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากสังฆราชคาทอลิก สู่ พระคาร์ดินัล


เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
โอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 130