ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.131 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากพระคาร์ดินัล จวบจน ปัจจุบัน


เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
โอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : อุดมศานต์บอกเล่า

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : กวีพระสันตะปาปา

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 131