Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.111 Introvert – Extrovert – Ambivert

นักจิตวิทยา ชื่อ Carl Jung ได้แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 2 บุคลิกหลัก
ที่มีลักษณะการแสดงออกต่างกันอย่างเด่นชัด คือ
1 Introvert คนที่ชอบความสันโดษ
2 Extrovert คนที่ชอบเข้าสังคม
คนสองกลุ่มจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน
และปัจจุบัน ยังมีกลุุ่มอีกกลุ่มที่มีลักษณะของกลุ่มของทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน เรียกว่า Ambivert
แต่ละกลุ่ม เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 111