Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.121 ความไว้วางใจ (Trust) สำคัญอย่างไร


หากเรามีความไว้ใจใครสักคน
เราจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง และหากชีวิตของเราปราศจากความไว้วางใจ ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
ทำไมคนเราจึงมีความไว้วางใจบุคคลหรือสิ่งของรอบตัว ความไว้ใจมีความสำคัญกับชีวิตคนเราอย่างไร และความไว้ใจเป็นรากฐานของสิ่งใดได้บ้าง

Join the discussion

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.119 ความหมายแห่งการกระทำ

พฤติกรรมที่คนเราทำทุกอย่างมีความหมาย พฤติกรรมที่เหมือนกัน จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมาจากเหตุที่เหมือนกัน ความหมายแห่งการกระทำนี้...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.118 รู้ตัวไหมว่า เราเปลี่ยนไปเพราะอะไร

บางคนอาจบอกว่า ฉันรู้นะ ว่า วันนี้ ฉันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากและรู้ตัวด้วย ว่าเปลี่ยนไปเพราะอะไร สิ่งที่น่าสนใจคือ คำว่า...

Subscribe

AliveEpisode 121