Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.121 ความไว้วางใจ (Trust) สำคัญอย่างไร

หากเรามีความไว้ใจใครสักคน
เราจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง และหากชีวิตของเราปราศจากความไว้วางใจ ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
ทำไมคนเราจึงมีความไว้วางใจบุคคลหรือสิ่งของรอบตัว ความไว้ใจมีความสำคัญกับชีวิตคนเราอย่างไร และความไว้ใจเป็นรากฐานของสิ่งใดได้บ้าง

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.158 สร้างพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกล้ำเส้น

แนวทางการฝึกสร้างให้ตนเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวมีด้วยกันหลายอย่างในคลิปนี้ จะให้ตัวอย่างวิธีการการฝึกตน เช่น การฝึกการสังเกตตนเอง...

AliveEpisode 121