ข่าวสารและบทความ

NEWS & ARTICLES

“แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” เป็นความร่วมมือกันของคาทอลิกหลายภาคส่วน ได้ร่วมสานต่อกิจกรรมแห่งความรักของพระคริสตเจ้า

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยร่วมกับคริสตชนฆราวาสหลากหลายหน่วยงาน...

“ด้วยกางเขน และด้วยความเพียรทนนั้นพาให้เราได้พบแสงสว่าง” ท่อนหนึ่งของบทเพลงพิเศษ “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

มนุษย์ใช้ “ศรัทธา” และ “กำลังใจ” เพื่อให้การดำเนินชีวิต พระคุณเจ้า ได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเรามาตลอด

มนุษย์ใช้ “ศรัทธา” และ “กำลังใจ” เพื่อให้การดำเนินชีวิตในทุกวัน มีความสุข...

“แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” เป็นความร่วมมือกันของคาทอลิกหลายภาคส่วน ได้ร่วมสานต่อกิจกรรมแห่งความรักของพระคริสตเจ้า

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยร่วมกับคริสตชนฆราวาสหลากหลายหน่วยงาน...

“ด้วยกางเขน และด้วยความเพียรทนนั้นพาให้เราได้พบแสงสว่าง” ท่อนหนึ่งของบทเพลงพิเศษ “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

มนุษย์ใช้ “ศรัทธา” และ “กำลังใจ” เพื่อให้การดำเนินชีวิต พระคุณเจ้า ได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเรามาตลอด

มนุษย์ใช้ “ศรัทธา” และ “กำลังใจ” เพื่อให้การดำเนินชีวิตในทุกวัน มีความสุข...