Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.176 จะทำอย่างไร เมื่อถูกปั่นหัว (Gaslighting)


หลายคนประสบกับปัญหา การถูกปั่นหัว แล้วจิตเริ่มตก
ในคลิปนี้ จะนำเสนอวิธีการดูแลตัวเองว่า จะทำอย่างไรได้
เมื่อโดน Gaslighting เข้าแล้ว เริ่มตั้งแต่การเริ่มสำรวจตน
เข้าใจเจตนาว่า คนที่มาปั่นหัวนั้น ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และเมื่อไม่ไหวจริง
อาจต้องเรียนรู้ที่จะพาตัวเองออกจากสถานการณ์เพื่อตั้งใจ
นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ในการรับมืออีก ซึ่งวิธีอื่นๆ นั้น เป็นอย่างไร


More from this show

AliveEpisode 176