Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก

Play episode

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก

ประโยคคำพูดที่เราสื่อสารในแต่ละวัน สะท้อนวิธีคิด และส่งผลต่อการกระทำของเรา
พูดเรื่องเดียวกัน ด้วยประโยคคำพูด บวกหรือประโยคคำพูดลบ จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือต่างกัน

Join the discussion

More from this show

Episode 11

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา เคยตั้งเป้าหมาย พอทำได้เสร็จแล้วเลิกทำ...

Episode 7

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง ชีวิตคนมีเริ่มต้นด้วยความฝัน ฝันอยากเป็นโน่น ฝันอยากได้นี่ จุดเริ่มต้นของความฝันที่ลอยๆ...

Subscribe

AliveEpisode 9