Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.010 จะเกิดอะไร ถ้าสงสัยตนเองบ่อยๆ

Play episode

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.010 จะเกิดอะไร ถ้าสงสัยตนเองบ่อยๆ

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเกิดความสงสัยในตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
ลังเลในความสามารถของตนเองบ่อยครั้ง ใน EP นี้มีแบบฝึกทดสอบตนเองว่า
ตัวเรามองตนเองเป็นอย่างไร และมุมมองที่มีต่อเองนั้น ส่งผลอย่างไรต่อการกระทำและชีวิตของเรา

Join the discussion

More from this show

Episode 11

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา เคยตั้งเป้าหมาย พอทำได้เสร็จแล้วเลิกทำ...

Episode 9

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก ประโยคคำพูดที่เราสื่อสารในแต่ละวัน สะท้อนวิธีคิด...

Episode 7

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง ชีวิตคนมีเริ่มต้นด้วยความฝัน ฝันอยากเป็นโน่น ฝันอยากได้นี่ จุดเริ่มต้นของความฝันที่ลอยๆ...

Subscribe

AliveEpisode 10