รายการ Podcast

Episode 66

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.066 | พูดช้า พูดเร็ว สะท้อนการสื่อสารอย่างไร

อัตราการพูดเปล่งเสียงออกมากับอัตราการคิดในสมองของเราต่อนาทีจะมีความแตกต่างกัน ในบางครั้งเราจะขัดใจตนเองว่า พูดได้ไม่เท่าที่คิด หรือ...

Subscribe