Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.02 ปัญหาคือ..‪.‬

Play episode

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.02 ปัญหาคือ..‪.‬

ปัญหา คือ สิ่งที่ทุกคนต้องเจอะเจอตลอดชีวิต วิธีคิคของคนที่มีมุมมองต่อคำว่า “ปัญหา”  ที่ต่างกัน  ย่อมส่งผลต่อการตอบสนองต่อ  “ปัญหา”  ที่ต้องเผชิญ แตกต่างกัน  ณ ฉับพลัน ที่พบปัญหา  หากเราเริ่มให้เปลี่ยนองศาความคิดที่โต้ตอบต่อ คำว่า “ปัญหา” ให้แตกต่างไปจากเดิม  จากเชิงรับ จำยอม จำนน จำทน เป็นเชิงรุก ได้  คำว่า ปัญหา  อาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่จะเป็นความท้าทายและความสนุกในการต่อกรและผ่านไปได้ด้วยปัญญา

Join the discussion

More from this show

Episode 44

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.044 ฝึกชื่นชม แล้วจะดี …. จริงหรือ

ครั้งสุดท้าย เราชื่นชมผู้คน ชื่นชมโลกรอบตัว เมื่อใดกัน …. จริงหรือ ที่ว่า คนที่รู้จักชื่นชม มีรู้สึกดีในแต่ละวันของชีวิต...

Episode 43

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.043 สร้างแรงใจให้ตนเอง ทำอย่างไรดี

การบั่นทอนตนเองด้านลบ การปล่อยตนเองให้อยู่ในภาวะที่หนืด ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไร เมื่อยิ่งไม่ทำอะไร เราก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว...

Episode 42

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.042 ชีวิตลิขิตตัวเอง(ไม่)ได้ เพราะ…..

ชีวิตคนเราลิขิตได้หรือหรือลิขิตไม่ได้นั้น เกิดจากหลายปัจจัย ที่หล่อหลอมคนคนหนึ่งมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน จนสร้างเป็นกรอบความคิด...

Episode 41

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.041 ชีวิตลิขิตได้ (ไหมนะ)

ที่เราเป็นเรา ณ วันนี้ เป็นเพราะปัจจัยภายนอกทำให้เป็น หรือ เป็นปัจจัยภายในจากตัวเรา ที่เราสร้างให้ตัวเราเป็น ทำไมในเหตุการณ์เดียวกัน...

Episode 40

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.040 เทคนิคจัดการ ความ Perfectionist ที่เริ่มบั่นทอนตัวเอง

ถ้าความสมบูรณ์แบบ Perfectionist เริ่มบั่นทอนตัวของเราทั้งกายและ เรา ทำให้เราเป็นทุกข์ รู้สึกแย่ กดดันตนเอง...

Subscribe

AliveEpisode 2