Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.160 รู้ได้อย่างไรว่า “คิดมาก”


หลายคนไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสัญญาณชี้ว่า ตอนนี้ “คิดมาก” แล้วหรือยัง
ในคลิปนี้ จะนำเสนอ 8 สัญญาณที่เราสามารถสำรวจพฤติกรรมตนเองได้ว่า
เรานั้นเข้าขั้น “คิดมาก”แล้วหรือไม่ 8 สัญญาณที่ว่า มีอะไรบ้าง


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.167 อาการของ “ความรู้สึกผิด”

ความรู้สึกผิด สร้างความทรมานด้านความรู้สึกให้แก่ผู้ที่อยู่กับความรู้สึกนั้น ไม่น่าเชื่อว่า เมื่อรู้สึกผิด จะบั่นทอนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.166 คนที่คิดมาก มักใช้คำว่าอะไรในการสื่อสาร

เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเกิคความวิตกกังวลขึ้นมา เรามักจะใช้คำพูดใดในการสื่อสารคลิปนี้ นำเสนอ คำพูดที่คนคิดมาก...

AliveEpisode 160