Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน” ดำเนินรายการโดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

Episode 130

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.130 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากสังฆราชคาทอลิก สู่ พระคาร์ดินัล

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 129

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.129 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากชีวิตสงฆ์ สู่ สังฆราชคาทอลิก

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 128

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.128 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากสามเณร สู่ ชีวิตสงฆ์

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 127

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.127 | แด่…พระคาร์ดินัลมีชัย ผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | จากกำเนิด สู่ สามเณร

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 126

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.126 | พระคาร์ดินัลของเรา | นิทรรศการแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 125

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.125 | พระคาร์ดินัลของเรา | งานที่จัดในระดับสภาพระสังฆราชคาทอลิก

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 124

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.124 | พระคาร์ดินัลของเรา | งานที่จัดในระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล

Episode 123

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.123 | พระคาร์ดินัลของเรา | ความหมายของโลโก้งาน

เล่าเรื่องพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูโอกาส ครบ 50 ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล